Tập ảnh:Trao thưởng cho học sinh có thành tích trong học tập và rèn luyện


Nguồn: thanthinhb.bacninh.edu.vn