• Đỗ Thị Lương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0977189575
  • Email:
   dothiluongc1anthinhblt@bacninh.edu.vn
 • Nguyễn Tiến Duy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0981533358
  • Email:
   nguyentienduyc1anthinhblt@bacninh.edu.vn
 • Nguyễn Văn Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ Tịch Công Đoàn
  • Điện thoại:
   0968238415
  • Email:
   nguyenvantrungc1anthinhblt@bacninh.edu.vn
 • Hán Thị Lệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chủ nhiệm Lớp 1A
  • Điện thoại:
   0348280622
  • Email:
   hanthilec1anthinhblt@bacninh.edu.vn
 • Phạm Thị Sao Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chủ nhiệm Lớp 1B
  • Điện thoại:
   0974650954
  • Email:
   phamthisaomaic1anthinhblt@bacninh.edu.vn
 • Trần Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chủ nhiệm Lớp 1C
  • Điện thoại:
   0973164368
  • Email:
   tranthithuc1anthinhblt@bacninh.edu.vn
 • Nguyễn Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chủ nhiệm Lớp 2A
  • Điện thoại:
   039762113
  • Email:
   nguyenthingac1anthinhblt@bacninh.edu.vn
 • Nguyễn Thị Mến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chủ nhiệm Lớp 2B
  • Điện thoại:
   0397202830
 • Hán Văn Hoan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chủ nhiệm Lớp 2C
  • Điện thoại:
   0395524238
  • Email:
   hanvanhoanc1anthinhblt@bacninh.edu.vn
 • Nguyễn Thị Hoan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chủ nhiệm Lớp 3A
  • Điện thoại:
   0347118764
  • Email:
   nguyenthihoanc1anthinhblt@bacninh.edu.vn
 • Phạm Thị The
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chủ nhiệm Lớp 3B
  • Điện thoại:
   0978287595
  • Email:
   phamthithec1anthinhblt@bacninh.edu.vn
 • Trần Thị Nền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chủ nhiệm Lớp 4A
  • Điện thoại:
   0989241206
  • Email:
   tranthinenc1anthinhblt@bacninh.edu.vn
 • Đoàn Thị Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chủ nhiệm Lớp 4C
  • Email:
   doanthingocc1anthinhblt@bacninh.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chủ nhiệm lớp 5A
  • Email:
   nguyenthithuongc1anthinhblt@bacninh.edu.vn
 • Nguyễn Văn Phê
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chủ nhiệm Lớp 5B
  • Email:
   nguyenvanphec1anthinhblt@bacninh.edu.vn
 • Thân Thị Luyến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Âm Nhạc
  • Điện thoại:
   0336.802.068
  • Email:
   thanthiluyenc1anthinhbt@bacninh.edu.vn
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 33
Hôm qua : 46
Tháng 02 : 1.247
Năm 2020 : 3.458